STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JASIA I MAŁGOSI

Przy  Domu Dziecka w Żarach funkcjonuje

„STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JASIA I MAŁGOSI”

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Działania na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju dzieci i młodzieży

2. Wspieranie dzieci i młodzież porada pedagogiczną i psychologiczną

3. Pomoc w zdobywaniu wiedzy umożliwiającą spełnianie funkcji społecznych i zawodowych 

4. Kształtowanie osobowości młodych ludzi poprzez kulturę i sztukę oraz ochronę dóbr kultury i tradycji

5. Doradztwo rodzicom, opiekunom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych

6. Prowadzenie profilaktyki wobec dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią, alkoholizmem i przemocą

7. Rozwijanie współpracy i standardów działania z innymi organizacjami pozarządowymi

8. Podnoszenie standardów życia dzieciom i młodzieży przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej

9. Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży

10. Działalność rozrywkowo – rekreacyjna

11. Promocja i organizacja wolontariatu

12. Integracja dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi

13. Edukacja i informowanie społeczeństwa o problemach i prawach osób niepełnosprawnych

14. Podnoszenie kwalifikacji specjalistycznych członków stowarzyszenia

15. Organizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych związanych z nauką i oświatą

16. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

17. Integracja i aktywizacja ze społecznością lokalną

18. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

19. Promocja i ochrona zdrowia

20. Działania na rzecz integracji międzynarodowej. Wymiana dzieci i młodzieży w ramach promocji środowiska lokalnego

21. Działalność wydawnicza

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Współdziałanie z administracją publiczną: samorządową, organizacjami pozarządowymi, kościołami, osobami fizycznymi, również partnerami zagranicznymi działającymi w obszarze pomocy społecznej.

2. Udzielanie wsparcia i pomocy pedagogicznej i psychologicznej dzieciom i młodzieży.

3. Udzielanie pomocy rzeczowej oraz wspieranie dzieci i młodzieży pozbawionej rodzicielskiej opieki - w formie doradztwa.

4. Organizowanie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć rekreacyjnych i sportowych.

5. Organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych, promocja wartościowych filmów, wystaw, koncertów.

6. Organizowanie zajęć edukacyjnych mających na celu pogłębianie wiedzy na temat praw dzieci oraz dotyczących ich zagrożeń takich jak narkomania i alkoholizm.

7. Organizowanie imprez charytatywnych z których całkowity dochód przeznaczony będzie na realizacje zadań statutowych Stowarzyszenia.